Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a webinářů prodávaných na webu www.fitnessznebes.cz provozovaném Ing. Sandrou Nobstovou. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je podnikající fyzická osoba: Ing. Sandra Nobstová, SNP 2602, Most 434 01, IČ: 17283094, případně Eva Nebesářová - ENESA LINE s.r.o., Jaroslava Seiferta 2159/7, 434 01 Most, IČ: 06699162.

Klientem služby je každá osoba, která v souladu s těmito smluvními podmínkami čerpá nebo objednává službu prostřednictvím online systému, telefonicky nebo osobně. 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Předmětem smlouvy je umožnění přístupu k online produktu. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkající se objednávky a to na adrese www.fitnessznebes.cz u každého nabízeného produktu. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.fitnessznebes.cz a že s nimi souhlasí. Kupující tímto dále stvrzuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou správné a pravdivé. Po odeslání objednávky a úspěšně provedené platbě vzniká prodávajícímu povinnost poskytnout přístup k objednaným lekcím. 

III. CENA KURZU, PLATBA, ZPŮSOB DODÁNÍ 

Všechny informace o kurzu včetně jejich náplně, určení a ceny jsou uvedeny na webu www.fitnessznebes.cz.  Cenu kupující uhradí přes platební bránu. Po úspěšném provedení platby bude kupujícímu odeslán email se všemi přístupy k objednanému obsahu. Platba na splátky není možná. Cena produktu je uvedena u produktu samotného a zároveň v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje kupní cenu upravit, avšak prodejní cena zůstává platná po dobu uvedení na webu www.fitnessznebes.cz. 

IV. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZABEZPEČENÍ, ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Veškeré materiály, které od prodávajícího kupující obdrží jsou určené pouze pro osobní spotřebu kupujícího a je zakázáno je poskytovat třetím osobám. V případě, že by se tak stalo, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy, zamezit přístupy k obsahu a vymáhat ušlý zisk či případnou vzniklou škodu. Kupující má zároveň povinnost zabezpečit, aby nedocházelo k využití zakoupeného obsahu třetími stranami. V tomto případě prodávající nenese za skutečnost žádnou odpovědnost. 

Veškeré materiály poskytnuté od prodávajícího podléhají právní ochraně vycházející z autorského práva. Žádná část poskytnutých materiálů není určena k reprodukci či volnému šíření v žádné podobě. Šíření zahrnující fotokopie, nahrávání nebo jakýkoliv systém pro ukládání a sdílení dat, bez předchozího souhlasu autorky Ing. Sandry Nobstové není povoleno. Je zakázáno jakékoliv šíření či poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Za případnou újmu odpovídá kupující. 

Kurzy a veškeré materiály slouží k informačním a vzdělávacím účelům, jedná se tedy o doporučení a návody a záleží na schopnostech a okolnostech na straně kupujícího, jakých výsledků dosáhne. Žádný produkt nemůže nahrazovat osobní konzultace a zároveň by neměl sloužit k léčbě nebo diagnóze žádného problému či onemocnění bez schválení lékařským profesionálem či fyzioterapeutem. Autor nenese odpovědnost vzhledem k žádné osobě ani bytosti a s tím spojené ztrátě, újmě nebo zranění způsobené údajně přímo nebo nepřímo informacemi obsaženými v jakémkoliv obsahu poskytnutém prodávajícím. 

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

V souladu se zákonem garance spokojenosti je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Lhůta pro odstoupení začíná běžet následující den po doručení předmětu koupě. Odstoupení od smlouvy je povinnen kupující oznámit prodávajícímu písemně na email fitnessznebes@gmail.com. Odstoupením od kupní smlouvy se ruší závazek mezi kupními stranami od začátku. Pokud kupující obdržel veškerý obsah poskytnutých materiálů před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na základě jeho předchozího výslovného souhlasu je prodávající po kupujícím oprávněn požadovat poměrnou část ceny za spotřebované služby. Prodávající je po obdržení odstoupení od smlouvy od kupujícího povinen vrátit kupujícímu přijaté platby na základě uzavřené smlouvy a to do 14 dnů stejným způsobem, jakým byly služby hrazeny. 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE

Prodávající odpovídá za skutečnost, že při převzetí kurz nemá žádné vady. V případě, že by se vyskytla vada či větší počet vad, které nelze opravit, nebo je to nad možnosti prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním. 

V případě, že kupujícímu nedorazily potřebné údaje k zakoupenému kurzu, prosím, nejprve zkontrolujte SPAM a nevyžádanou poštu. V případě neúspěchu neprodleně kontaktuje prodávajícího. 

Veškeré reklamace má kupující povinnost uplatnit v co nejkratším čase od zjištění vad prostřednictvím e-mailové komunikace na fitnessznebes@gmail.com. Přílohou emailu by měl být popis reklamované závady a případně i návrh řešení situace. Prodávající vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dní od podání, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak. 

Do vadného plnění se nevztahují závady související s pomalým internetovým připojením a jinými softwarovými záležitostmi či výpadkem serveru. 

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

Kupující má právo využít osobní konzultace k zakoupenému produktu prostřednictvím emailové komunikace na fitnessznebes@gmail.com k zodpovězení konkrétních otázek, pokud si například kupující není jistý provedením či uvedenou informací pro předcházení případnému poškození na zdraví. 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prodávající se v plném respektu zavazuje všechny informace, které kupující uvede považovat za důvěrné. Údaje zadávané v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího a jsou použity k úspěšné realizace celého obchodu včetně nezbytných účetních operací a pro komunikaci s kupujícím. Na uvedenou emailovou adresu však mohou být zasílána obchodní sdělení týkající se podobného charakteru zakoupeného produktu, jelikož tento postup zákon umožňuje. Z takové komunikace se lze odhlásit jednoduchým postupem - zasláním emailu na adresu fitnessznebes@gmail.com o tom, že si kupující nepřeje nadále tuto komunikaci udržovat. 

K podrobnějším informacím o ochraně osobních údajů slouží ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Pokud by došlo mezi prodávajícím a spotřebitelem ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou k dohledání na www.adr.coi.cz. 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 24. 4. 2024.